Privacyverklaring

In deze Privacy verklaring beschrijft Slijterij Kuijpers Landgraaf Retail B.V, hierna: “Slijterij Kuijpers Landgraaf”, hoe zij als Verwerkingsverantwoordelijke met uw gegevens om gaat. Slijterij Kuijpers Landgraaf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website (www.SlijterijKuijpersLandgraaf.nl) en zorgt ervoor dat de (persoonlijke) gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Dat geldt ook voor de Persoonsgegevens die Slijterij Kuijpers Landgraaf in de drankenspeciaalzaken verzamelt. Slijterij Kuijpers Landgraaf zal deze gegevens gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen dan wel u zo relevant mogelijk te benaderen.

Slijterij Kuijpers Landgraaf zal uw (persoonlijke) gegevens in geen geval aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de door u gedane bestellingen via Slijterij Kuijpers Landgraaf.nl dan wel de benodigde verwerkingen voor deelname aan het Slijterij Kuijpers Landgraaf Member programma. De werknemers van Slijterij Kuijpers Landgraaf en de eventueel door Slijterij Kuijpers Landgraaf ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw (persoonlijke) gegevens te respecteren.

Geen verwerking van Persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar

Slijterij Kuijpers Landgraaf staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar gebruik maken van haar diensten. Bij twijfel kan worden gevraagd naar een identiteitsbewijs. In het geval Slijterij Kuijpers Landgraaf een overtreding constateert zal zij direct overgaan tot verwijdering van de Persoonsgegevens.

Wat is een Persoonsgegeven?

Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een Persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een Persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Slijterij Kuijpers Landgraaf beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een Betrokkene te identificeren.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van Persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

toestemming;

uitvoering van een overeenkomst met u;

wettelijke verplichting;

gerechtvaardigd belang van Slijterij Kuijpers Landgraaf of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere (niet limitatief): marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek, analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding en juridische zaken.
Slijterij Kuijpers Landgraaf onderscheid een 3-tal niveaus als het gaat om het verwerken van Persoonsgegevens en de manier waarop Slijterij Kuijpers Landgraaf deze gegevens gebruiken. Hierna beschrijft Slijterij Kuijpers Landgraaf welke gegevens wij van u vragen, in welke situatie en waar wij deze Persoonsgegevens voor gebruiken.

  1. Slijterij Kuijpers Landgraaf Nieuwsbrief

Om de Nieuwsbrief van Slijterij Kuijpers Landgraaf te kunnen ontvangen vragen wij om uw naam en uw emailadres in te vullen. Op grond van wet- en regelgeving moet Slijterij Kuijpers Landgraaf erop toe zien dat zij geen Nieuwsbrief verstuurd aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Daarom is het invullen van uw geboortedatum een verplicht veld bij de aanmelding op de Nieuwsbrief. Na het aanmelden op de Nieuwsbrief maken wij in onze database een nieuw account aan en ontvangt u de Nieuwsbrief. Uiteraard kunt u uw aanmelding op deze Nieuwsbrief ten alle tijden herzien via www.Slijterij Kuijpers Landgraaf.nl dan wel door op te link te klikken onderaan de ontvangen Nieuwsbrief.

  1. ‘Mijn Slijterij Kuijpers Landgraaf’ account voor het verwerken van bestellingen via www.Slijterij Kuijpers Landgraaf.nl

Als u een bestelling plaatst op www.Slijterij Kuijpers Landgraaf.nl is het vereist om een Mijn Slijterij Kuijpers Landgraaf account te hebben dan wel aan te maken. Voor registratie en de verwerking van de bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, geboortedatum, afleveradres en betaalgegevens nodig. Tevens houden wij u op de hoogte van de verwerking van uw bestelling. Daarnaast heeft u de optie om interesse-velden aan te vinken zodat wij onze communicatie naar u toe kunnen optimaliseren en voor u relevanter kunnen maken.

Als u via www.Slijterij Kuijpers Landgraaf.nl een Mijn Slijterij Kuijpers Landgraaf account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een externe server (cloudoplossing). Slijterij Kuijpers Landgraaf schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals een softwareleverancier). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw Persoonsgegevens Verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Bewerker voor Slijterij Kuijpers Landgraaf en heeft Slijterij Kuijpers Landgraaf de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend voor doeleinden worden Verwerkt die genoemd staan in deze Privacyverklaring. Uw Persoonsgegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen en worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Om het bestellen via de webshop op www.Slijterij Kuijpers Landgraaf.nl zo gemakkelijk mogelijk te laten zijn, slaat Slijterij Kuijpers Landgraaf met uw toestemming uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Optioneel vragen wij uw toestemming om u per mail aanbiedingen te mogen doen zoals het versturen van de Slijterij Kuijpers Landgraaf Nieuwsbrief. Op deze manier kan Slijterij Kuijpers Landgraaf u op de hoogte houden en producten aanbevelen die uw interesse hebben. Indien u hier niet mee instemt zullen wij u alleen per mail benaderen voor aan de bestelling gerelateerde berichten zoals de orderbevestiging, de factuur of eventuele vragen over de bestelling en / of levering van de order.

Op basis van uw online en aankoopgedrag zullen wij u, indien u toestemming heeft gegeven dat wij u per mail mogen benaderen, ook relevante aanbiedingen doen per e-mail.

  1. Een vraag stellen

Wanneer u in een Slijterij Kuijpers Landgraaf drankenspeciaalzaak een vraag stelt of een klacht indient of wanneer telefonisch of  per e-mail of per post contact opneemt met de Slijterij Kuijpers Landgraaf klantenservice, kunnen wij uw contactgegevens vragen voor het afhandelen van uw vraag of klacht. We gebruiken deze Persoonsgegevens alleen voor dit doel en uw  Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Slijterij Kuijpers Landgraaf die zich bezig houden met de afhandeling van uw vraag of klacht.

Bewaartermijn

Slijterij Kuijpers Landgraaf bewaart uw Persoonsgegeven in  principe voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen dan een gerechtvaardigd belang zich daartegen verzet. Uitgangspunt is dat Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk, tenzij er goede redenen zijn om de Persoonsgegevens langer te bewaren.

Social media

Slijterij Kuijpers Landgraaf is actief op verschillende social media platforms, zoals Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina’s (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat Slijterij Kuijpers Landgraaf persoonlijke informatie over u ontvangt (zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en geslacht). Slijterij Kuijpers Landgraaf houdt zich aan de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van de verschillende social media platforms. Slijterij Kuijpers Landgraaf raadt u aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Slijterij Kuijpers Landgraaf.

Beveiliging Persoonsgegevens

Slijterij Kuijpers Landgraaf gaat uiterst zorgvuldig om met uw Persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Het informatie beveiligingsbeleid voor onze systemen en applicaties is gebaseerd op best-practices zoals de Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP) richtlijnen.

Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te weten welke Persoonsgegevens Slijterij Kuijpers Landgraaf vastgelegd en aan wie wij uw Persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens de volgende rechten:

het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw Persoonsgegevens daarop is gebaseerd;

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

het recht om uw Persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;

het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens;

het recht op beperking van verwerking;

het recht op dataportabiliteit;

het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.

Voor het indienen van uw verzoek om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice. U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Slijterij Kuijpers Landgraaf zal zich inspannen om binnen de wettelijke termijnen te reageren op uw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om u te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij u hebben geïdentificeerd en uitvoering hebben gegeven aan uw verzoek.

Voor verdere vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u een e-mailbericht sturen naar  ons mail adres. De klantenservice van Slijterij Kuijpers Landgraaf helpt u graag verder indien u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wenst te wijzigen. Indien er een wijziging plaatsvindt in onze privacyverklaring, zult u de meest recente informatie op deze webpagina terug kunnen vinden.

Versie: November 2019